Od 01.07 do 30.09 biuro czynne nieregularnie z powodu wakacji.

 kpr 2013 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Historia zmian : kpr 2013

-- 930.01a ------------------------------------------------- 16.01.2013 -----

Aktualizacje na 2013

I.KSIĘGA
  1.Wprowadzono mechanizm nadzoru i automatycznej obsługi stornowania
    i re-stornowania niezapłaconych kosztów uzyskania przychodów
    w myśl art. 24d ustawy pdof. Więcej na ten temat - w menu użytkownika
    (plik #bin930\TECH\ZLE_DLUG.TXT)
  2.Zestawienia.
    Dodano nowy rodzaj zestawień, ułatwiający zestawianie dokumentów
    niezapłaconych na poszczególnym etapie - m.i. niezapłacony,
    wystornowany, re-stornowany i wiele innych.
    Ułatwia to obsługę zapłat w myśl ogólnie pojętej ustawy "deregulacyjnej"
    W utworzonym tak zestawieniu dokumentów z roku bieżącego i opcjonalnie
    zeszłego roku - można wprowadzać spłaty, rozliczenia.
  3.Dopisywanie dokumentu.
    Przejście enterem przez pole "Opis" włącza zapytanie o rodzaj
    i termin uregulowania należności.
  4.Przeglądanie pełne.
    Dodano opcję filtra zawężającego dokumenty do niezapłaconych
    Dodano opisy statusu dokumentu wg ustawy "de-regulacji".
    F6 - przedstawienie terminów granicznych wg 24d i 89b
    F7 - dodano spłatę zwykłą lub rozliczającą dla dokumentów wystornowanych
         w myśl art.24d pdof i art.89 vat.
    /  - filtr wyświetlania
  5.Rachunki za usługi biura.
    Stosownie do zmian wg Dz.U.1428/2012 wprowadzono zmiany w nazewnictwie
    dokumentów sprzedaży za usługi biura wystawionych po dniu 31.12.2012

II.VAT
  1.Nowe deklaracje VAT-7(13), VAT-7K(7), VAT-7D(4).
    - brak wdrukowania XY - brak wzorców
  2.Nowy załącznik do deklaracji vat VAT-ZD(1)
    - brak wdrukowania XY - brak wzorców
  3.Wprowadzono mechanizm nadzoru i automatycznej obsługi stornowania
    i re-stornowania podatku naliczonego od niezapłaconych dokumentów
    w myśl art. 89b ustawy vat
  4.Wprowadzono mechanizm umożliwiający obsługi stornowania i re-stornowania
    podatku należnego od niezapłaconych dokumentów z automatycznym
    generowaniem stosownego załącznika do deklaracji VAT-ZD(1)
    w myśl art. 89a ustawy vat.
  5.VAT -> Ustawienia -> Podatnik VAT
    Dodano opcję, automatycznie włączającą dobrowolne rozliczanie wg art.89a
  6.Sprzedaż Mały Podatnik - metoda kasowa:
    OstTerPOP - sprzedaż na rzecz czynnych podatników VAT nieokreślony
              - 180 dni dla pozostałych
  7.Zakupy od małego Podatnika - metoda kasowa:
    OstTerPOP - możliwość spłacania częściowego.

III. Zanieczyszczenia
  1.Nowe stawki opłat wg MP.2012.766

IV. Pracownicy
  1.Wynagrodzenia. Dodano osobną kolumnę 'koszty uzyskania 50%' dla twórców.
    Odpowiadające temu wynagrodzenie musi posiadać Kod Wynagrodzenia
    rozpoczynający się od litery A  np. 'A1' a wówczas nastąpi odpowiednie
    grupowanie do deklaracji PIT-11(19) i dalej PIT-40(17)
  2.Dodano roczne RMUA do wynagrodzeń i listy umów zlecenia
  3.Nowe parametry, wskaźniki limity na rok 2013


-- 930.01b ------------------------------------------------- 17.01.2013 -----
01.Dodano kilka komunikatów w trakcie spłaty dokumentów POP i źródłowych

-- 930.01c ------------------------------------------------- 18.01.2013 -----
02.Wydruk rejestru Import Usług zaznaczonych jako
   [x] usługi zaliczane u podatnika do środków trwałych
   pojawiał się w kolumnie Nabycie Towarów i Usług.
03.Dodano wydruk rocznego RMUA(R) z listy umów zleceń
04.Poprawka do wersji 01b - nagłówek dokumentu we wprowadzaniu i przeglądaniu
   zawsze pokazywał "F-ra VAT" niezależnie od trybu POP

-- 930.01d ------------------------------------------------- 20.01.2013 -----
05.Dodano obsługę XML deklaracji VAT-7(13), 7K(7) i 7D(4) z załącznikami.
06.Schematy XML "dopasowano" do wymagań formularzy PDF

-- 930.01e ------------------------------------------------- 21.01.2013 -----
07.Dodano ograniczenie uwzględniania dokumentów wg art 89a i 89b wynikające
   z daty wystawienia dokumentu, - ustawiane w konfiguracji, domyślnie:
   - koszty    01.01.2011
   - przychody 01.04.2012 - nikt nie wie skąd się wzięła ta data, ale dokumenty
     z datą wystawienia przed 01.04.2012 będą odrzucane przez system e-Deklaracje.
08.Dodano jeszcze jeden opcjonalny warunek do zestawienia "złych długów"
   - wg rodzaju: wszystkie, koszty lub przychody

-- 930.01f ------------------------------------------------- 23.01.2013 -----
08.POPRAWKA - załączniki XML: ZZ i ZT do VAT-7K(7) - nie tworzyły się.
   ( odwołanie do pliku Include poprzedniej wersji )
09.Zmiana algorytmy wyliczania odliczeń od ryczałtu dla ujemnych sum wg
   stawki raz dla ujemnej łącznej sumy obrotów za okres.
10.Dodano jeszcze dwie pozycje automatu sposobu zapłaty z ekranu wprowadzania
   nowego dokumentu księgowego.
11.Dodano sortowanie bazy automatów księgowych - CtrlS
12.Poprawki w pozycjach menu przy zmianie firmy z KPR na Ryczałt i odwrotnie.

-- 930.01g ------------------------------------------------- 24.01.2013 -----
13.Rozszerzono możliwość księgowania dokumentów Virtaulnych do Maja włącznie.
14.Do wydruków dokumentów opłat za usługi biura dodano informację o dniu i
   sposobie zapłaty.

-- 930.02  ------------------------------------------------ 03.02.2013 -@--
15.Poprawka wdrukowania danych w PIT-8C(5)
16.Modyfikacje ekranu rozliczanie "złych długów"
   - usunięto art.24d dla "ryczałtowców" by nie "mieszać w głowach"
   - domyślnie ustawiono podgląd listy dokumentów do "stornowania" co ułatwi
     podgląd dokumentów niezapłaconych do stornowania w bieżącym okresie
17.Wprowadzanie - dodano jeszcze jedną pozycję wyboru sposobu zapłaty
18.Zmiany w określeniu granicznej daty wystawienia faktury na 01.09.2012
   w załączniku VAT-ZD(1) wg poprawionej, opublikowanej 01.02.2013 schemy XSD
   Stosowne zmiany w "Stałych podatkowych"

-- 930.02a ------------------------------------------------ 07.02.2013 ----
19.Edycja dokumentu księgowego:
   1) pole sposób zapłaty - Alt Enter - do wyboru z listy
   2) data termin_zapłaty nie może być z mniejsza od poprzedniego dnia
      miesiąca wystawienia dokumentu.
   3) dodano możliwość wyłączenia menu sposobu zapłaty
20.Aktualizacja bazy odsetek budżetowych

-- 930.02b ------------------------------------------------ 13.02.2013 ----
21.Do zamykania miesiąca dodano informację o osiągnięciu lub zbliżeniu się
   do kwoty przychodów wolnej od VAT dla zwolnienia podmiotowego z VAT.
22.Ograniczenie pola Uregulowano_dnia do okresu daty wystawienia dokumentu.
23.Zestawienie niezapłaconych - usunięto drukowanie daty wg art.24d pdof i
   art.89 vat dla dokumentów których te daty nie dotyczą.
24.Wydruk KP graficznego za usługi biura - data wystawienia była datą
   wystawienia faktury zamiast datą zapłaty.

-- 930.02c ------------------------------------------------ 21.02.2013 ----
25.Wydruk tekstowy dokumentów niezapłaconych - dodano do wydruku ostatniej
   strony napis "***koniec listy***"
26.Poprawka wydruków tekstowych rejestru Sprzedaż wg deklaracji VAT SPV-*.*
   podsumowanie C.21/22 zawierało dodatkowo sprzedaż nie podlegającą VAT
27.Zmiana algorytmu pokazywania daty zawarcia umowy w wydruku graficznym
   umowy o pracę

-- 930.03  ------------------------------------------------ 02.03.2013 ----
26.Blokada możliwości zmiany statusu <<Virtualny>> dla dokumentów źródłowych
   już wystornowanych, oraz ich pochodnych.
   Możliwość wprowadzania dokumentów Virtualnych przez cały rok.
27.Wydruki VAT-7 Graficzne. W wydruku kompletu dokumentów drukowały się
   niewłaściwe załączniki:zamiast ZZ -> ZD, a w 7D zamiast ZD -> ZP
28.PID-5, dodano dla grudnia - wyliczenie "rozliczenia rocznego", dla
   przypadku zatwierdzenia grudnia jako zaliczki bez różnic remanentowych.
29.VAT-informacja przy rozliczaniu o (nie)możliwości zastosowania 100%
   odliczeń VAT wg Art.90 pkt 10. 1) - ograniczenie do 500 zł
30.Zestawienie "złych długów": dodano możliwość zapisania listy w formacie
   Arkusza kalkulacyjnego XML 2003(*.xml) formatu Exel, MsOffice czy OpenOffice
   oraz pliku tekstowego - pola rozdzielone znakiem <tab>(*.txt) lub <;>(*.csv)
31.Aktualizacja bazy US (telefony, konta, adresy)

-- 930.03a -------------------------------------------------- 05.03.2013 ----
32.Zmodyfikowano wydruk Dekretu Księgowego.

-- 930.03b -------------------------------------------------- 07.03.2013 ----
33.Zestawienia dokumentów niezapłaconych - od teraz bez -skreślonych-
34.Do zestawień wg Złych Długów dodano zestawianie wg numeru NIP
35.Poprawka exportu do XML (up.30)

-- 930.03c -------------------------------------------------- 14.03.2013 ----
36.Przy edycji dokumentu i wyborze grupy "POP" data VAT-7 była i jest
   domyślnie zerowana, ale (dodano) że jeżeli wprowadzono datę zapłaty
   to VAT-7 ustawiany jest na tą datę.
37.Wystawiane Faktur za usługi biura - dodano obsługę dla ~metody kasowej~
38.Nie działało rozliczanie częściowe dla wszystkich "Oczekujących"
39.Kartoteka wynagrodzeń. W myśl nowych zasad drukowany albo PESEL albo NIP
40.Dodano możliwość stornowania "złych długów" wg art.24d pod datą graniczną
   a nie domyślną na ostatni dzień okresu

-- 930.03d -------------------------------------------------- 25.04.2013 ----
41.Złe długi:
   1.zablokowano możliwość wprowadzenia spłaty częściowej na kwotę = "0" (?!)
     co powodowało rozliczenie z kwotą "0" i uznanie dokumentu za zapłacony.
   2.poprawiono reakcję programu, stornującego nierozliczony systemem złych
     długów dokument w bieżącym miesiącu, jeżeli w dokumencie wprowadzono
     datę zapłaty w miesiącu następnym po terminie zapadalności złego długu.
     Przypadek powstawał wyłącznie przy manipulacji okresami księgowymi,
     lub wprowadzeniem fałszywej, przyszłej daty zapłaty.
42.Nowy wzór deklaracji VAT-12(2)  Dz.U.2013/poz.356
   Wzór deklaracji, stosuje się, począwszy od rozliczenia za kwiecień 2013 r.
43.Nowe wzory deklaracji VAT-10(4) i VAT-11(3) Dz.U.2013/poz.367
   Wzory obowiązują od 01.04.2013 i nie ma mowy o wykorzystaniu starych.
44.Dodano bezpiecznik przeliczania PIT-11 dla nierozważnie kasujących
   wynagrodzenia i cofających okres zatrudnienia.

-- 930.04a ------------------------------------------------ 07.04.2013 -@--
45.Nowe wzory deklaracji VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(3), VAT-8(5), VAT-9M(3)
   opublikowane w Dz.U.2013/poz.394 z mocą od 01.04.2013, składane ze okres
   rozliczeniowy od kwietnia włącznie.
   (na dzień aktualizacji programu nie opublikowano jeszcze schematów XML)
46.Opłata za biuro.
   - Dodano indywidualny termin płatności w dniach jeżeli
   wpisany różny od zera ma przewagę nad terminem wyliczanym ilością dni
   ustawioną w danych biura.
   - Jeżeli oba mają wartość "0" termin płatności nie jest wypełniany
47.Automaty zakupu i sprzedaży - przywrócono wyświetlanie nr kolumny
48.Złe długi pkt zmiana 41.2 - zmieniono w przyrównaniu daty zapłaty
   z daty granicznej na datę końca okresu rozliczeniowego.
49.Zmiana sposobu uznawanie spisów z natury w kosztach wg miesięcy.
   Dodano przy miesiącach znacznik [x] zastosuj, zaznaczenie którego
   powoduje uwzględnienie spisu w operacjach zaznaczonych w nagłówku.
   Sposób naliczenia (jeżeli wybrano opcję uwzględniającą):
   - w obliczeniu dochodu wg wzoru księgi brana jest różnica spisów
     początkowego i miesiąca rozliczanego, a jeżeli w nim nie było spisu
     to pierwszego z poprzedzających. Jeżeli nie było poprzedzających - to
     logicznie - nie nastąpi rozliczenie.
   - zestawienie roczne - j/w
   - w pid-5 jeżeli zaznaczono rozliczanie ze spisem i w miesiącu rozliczania
     wystąpił zaznaczony spis, to w koszty uwzględniana jest różnica
     spisów z rozliczanego miesiąca i pierwszego go poprzedzającego (lub
     początkowego jeżeli nie było spisów w międzyczasie)
   - w sumach miesięcznych wg kolumn księgi - j/w
   Naliczanie marży - uwzględnia spisy z natury tylko wtedy, jeżeli występują
   w miesiącach skrajnych naliczania marży.
   Konwersja danych:
   Pierwsze uruchomienie programu samoczynnie zaznacza spis początkowy oraz
   odpowiednie pozycje miesięczne, jeżeli są różne od zera, dodatkowo zeruje
   powtarzające/dublowane wartości.

-- 930.04b ------------------------------------------------ 11.04.2013 ----
50.Aktualizacja schemy wzoru załącznika VAT-ZD(1) (kolejna cicha)
   czyli zmiana dolnej granicznej daty wystawienia faktury jaka może
   być odliczona za "złe długi" wg art 89a z 01.09.2011 na 01.01.2011
51.Opublikowano nowe schemy XSD z dnia 2013/04/09 dla eksportu deklaracji
   VAT-7, 7D, 7K, 8, 9M, 10, 11, 12 do systemu e-Deklaracje

-- 930.04c ------------------------------------------------ 12.04.2013 ----
52.Poprawka wydruku VAT-ZD(1).
   Dla deklaracji KWARTALNEJ drukował się miesiąc a nie numer kwartału.

-- 930.04d ------------------------------------------------ 14.04.2013 ----
53.Umożliwiono edycję dokumentów w zestawieniu ogólnym.
54."Zle długi" z wydruku listy i eksportu danych - usunięto dokumenty
   "Źródłowy do VAT" tzn. dekrety pochodzące z dokumentów rozbitych na okres
   dochodowy i okres VAT przyszłych okresów czy VAT oczekujący.
   W zestawianiu można wybrać czy uwzględniać takie dokumenty czy nie.
   W rozliczaniu - brane zawsze pod uwagę w myśl art. 24d.
55.Dokumenty "Oczekujące" tj. "metoda kasowa". Dodano wydruk i eksport listy
   niezapłaconych tak jak dla "złych długów"

-- 930.04e ------------------------------------------------ 19.04.2013 ----
56.Dodano obsługę spłat częściowych do należności z "minusem" np .dla korekt
   minusowych, zwrotów.
57.Poprawiono stornowanie wg Art.24d dla dokumentów VAT bez prawa do odliczenia
   VAT, z odliczanym VAT w proporcji,i z ograniczeniem kwotowym odliczenia VAT

-- 930.06  ------------------------------------------------ 03.06.2013 ----
58.Dostosowanie programu do zmian opublikowanych w DzU 2013 poz 551 tw.
   Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie
   prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów :
   1) modernizacja wydruków strona i re-storna - par 12 ust.3 pkt 1a) i 1b)
   2) modernizacja wydruków Karty przychodów - par 5 ust.2
   3) przy spłacie - obowiązkowo należy wypełnić pole "wg dokumentu" -
      par 12 ust.3 pkt 1b) podpunkt d)
59.Dodano bezpiecznik, dla tych co zmieni opis dokumentu grupy Storno [-v89a]
   zmieniając ustawioną w programie treść pola opis zawierającego numer
   odkumentu źródłowego na potrzeby załącznika VAT-Z/D.
60.księgowanie dokumentów za usługi biura :
  1)poprawiono księgowanie Faktur za obsługę biura dla firm będących
    na ryczałcie, tj. usunięto część KPR, która generowała komunikat o
    potrzebie stornowania dokumentów nie zapłaconych.
  2)dodano możliwość rezygnacji z wypełnienia (i księgowania) Terminu Zapłaty
    - opcja do ustawienia w danych biura : "Wystawca - biuro"
61.Wydruk graficzny PID-5: dodano do wydruku pola nazwy numer REGON

-- 930.06  ------------------------------------------------ 07.06.2013 ----
62.Dodano wdrukowywanie danych w deklaracje VAT-7(14) i VAT-7K(8) wg wzorca
   PDF pobrane ze stron mf.gov.pl drukowanego i wykładanego przez urzędy

-- 930.06a ------------------------------------------------ 12.06.2013 ----
63.pop.58 3) - zawężono tylko do spłaty dokumentów wystornowanych
64.Wydruk dokumentów niezapłaconych "Źródłowy do VAT" - jeżeli wybrano
   w zestawieniu drukowany jest w wartości brutto (netto+vat) a nie
   w wartości księgowanej do KPR (netto)

-- 930.06b ------------------------------------------------ 19.06.2013 ----
64.Zwiększono z 3 do 4 ilość miesięcy wstecz do szukania złych długów tylko
   dla podatku dochodowego. Przypadek: dok. 31.01, termin płatności > 60 dni
   i wówczas termin 24d przypada (31.01 + 90) = 01.05 a więc 4 mies. wstecz
65.Dodano Chorwację 'HR' do listy krajów UE
66.Lista pracowników - klawisz spacji - szybka edycja "infa"

-- 930.06c ------------------------------------------------ 20.06.2013 -@--
67.Poprawka rozliczania korekty VAT art 89b.
   W przypadku wprowadzenia dokumentu z wprowadzoną od razu datą zapłaty,
   przypadająco po terminie stornowania, automatycznie tworzony dokument
   re-stornujący w większości przypadków miał wartość "-0" czy "0"
68.Księgowanie dokumentów za usługi biura. Dodano możliwość nie wypełnienia
   pozycji Termin Zapłaty w księgowanych dokumentach w danych biura.

-- 930.07a ------------------------------------------------ 07.07.2013 ----
69.Zanieczyszczenia : ustawienie okresu rozliczeniowego na ROCZNY, stosownie
   do Dz.U. 2012.1342 art.9.  Stosowne zmiany w wydrukach.
70.Dodano nowe wydruki (ARKuszy i Graficznie) deklaracji VAT-UE(3), VAT-UEA(3),
   VAT-UEB(3), VAT-UEC(2) i korektę VAT-UEK(3) - jakie obowiązują za rozliczenie
   dokumentów wprowadzonych od lipca 2013. Na razie brak oryginałów.
   Uwaga: nowe deklaracje i załączniki mają inne ilości pozycji, tak więc
          wdrukowywanie nowych danych w stare formularze - nie przejdzie ...
71.Dodano export XML w/w deklaracji do systemu e-Deklaracje
72.Do podliczania dodano możliwość uwzględnienia w rozliczeniu KPR i VAT pozycji
   nierozliczonych "złych długów" z podliczanego okresu.
   Koszty art.24d - do kolumny 13 księgi, art.89a do pozycji C.6 19/20 vat-7
   (niezależnie od stawki) i art.89b do pozycji D.2. 41/42.
73.Poprawka wydruku dekretu księgowego dla zapisu ryczałtowego
74.Nowa stawka odsetek podatkowych 10% od 4.07.2013

-- 930.07b ------------------------------------------------ 19.07.2013 -@--
75.Poprawka WAŻNE - odliczanie "dobrych" długów VAT - art.89a
   Jeżeli wybrano w programie opcję rozliczania wg art.89a "dobrych długów" i
   jeżeli w bieżącym miesiącu w dokumencie sprzedaży wprowadzono datę zapłaty
   już na miesiąc następny, z dniem zapłaty po dniu złożenia deklaracji VAT-7,
   program uznawał ten dokument jako dokument zapłacony PO terminie i dokonywał
   błędnie jego storna w miesiącu bieżącym i re-storna w miesiącu dnia zapłaty.

-- 930.07c ------------------------------------------------ 22.07.2013 ----
76.Poprawka - "złe długi" rozliczeń częściowych dla kwartalników
   Zmiana algorytmu określania zapłaty po terminie dla rozliczeń kwartalnych
   wg przyrównania daty zapłaty z ostatniego dnia miesiąca na ostatni dzień
   kwartału okresu rozliczeniowego.

-- 930.08  ------------------------------------------------ 10.08.2013 -@--
77.Zmiana sposoby rozliczania zapłat częściowych za "normalne" dokumenty
   księgowe w powiązaniu ze złymi długami:
   1) dodano listę historii zapłat księgowych dostępną (Alt-W) z danych
      dokumentu księgowego
   2) dodano możliwość edycji tej listy jeżeli dokument nie został jeszcze
      wystornowany operacją "złe długi"
   3) stornowanie takiego dokumentu - przykład. 5 wpłat, 3 przed terminem
      wykreślenia, dwie po. Stornowaniu z datą zapadalności storna podlega
      wartość faktury minus trzy pierwsze wpłaty, jednocześnie następują
      re-strona dwóch pozostałych wpłat w datach ich płatności.
      Poprzednia wersja programu, działała poprawnie, jeżeli nie wprowadzano
      wpłat po terminie zapadalności. Jeżeli wprowadzono - ostatnia wpłata
      traktowana była jako bieżąca całkowita.
   4) Dokumenty rozliczane wg art.24d
      Zmiana w konfiguracji : Stałe Podatkowe > "ustawienia "Złe długi"
        "Data wykreślenia wg art.24d" - zmieniono na
        "Data wykreślenia i rozliczania wg art.24d"
           [ ] na ostatni dzień okresu
      Opcja (domyślnie jest /i była/ zaznaczona [x])
      [x] - rozliczane na koniec miesiąca: wpłata po dacie zapadalności ale
            przed końcem miesiąca traktowana jest jako spłacenie należności
            i nie powoduje operacji stornowania
      [ ] - rozliczane dokładnie na dzień "zapadalności", czyli dokument
            zapłacony po dacie zapadalności ale przed końcem miesiąca jest
            stornowany w dniu zapadalności a re-stornowany w dniu zapłaty
            (takie nieuzasadnione "widzimisię" niektórych urzędników)
            (kochających tworzenie dokumentów i niszczenie Lasów Polskich)
 Technicznie :
  Konwersja dokumentów spłaty częściowej nastąpi automatycznie w momencie
  tworzenia zestawienia "Rozliczanie niezapłaconych". Konwersja polega na
  zaznaczeniu ilości spłat na (1) i utworzeniu pozycji w liście spłat
  odpowiadającej bieżącej wysokości spłaty, dacie i dokumencie wg danych
  zawartych do dokumencie KPR (czyli suma do ostatniej raty).
  Na własne potrzeby listą można rozbudować "wstecz" o ile dokument
  nie uczestniczy już w procesie "złych długów"
 Plik danych:
  Do odpowiedniego pliku dokumentów księgowych np. 2013K880.5 tworzony jest
  plik 2013sp.5 zawierający spłaty częściowe dla dokumentów z tego okresu.
 Zaktualizowano wyjaśnienia i opisano sposób naprawy błędów w menu:
  System -> Menu Użytkownika -> Schemat pracy "złe długi"
78.Poprawka - Dokumenty oczekujące (POP). W wydruku listy niezapłaconych
   dokumenty zapłacone częściowo pokazywały kwotę pozostałą do zapłaty
   zmniejszoną dwukrotnie o część zapłaconą.
79.Poprawka - dokument re-storna art.89a nie generował numeru #rN# nn/2013

-- 930.08a ------------------------------------------------ 13.08.2013 ----
80.Wprowadanie dokumentu. Dodano możliwość wprowadzenia pierwszej wpłaty
   częściowej/raty - klawiszem Alt-R z pól  "Uregulowano": Dnia lub Dok.
   Podobnie jak było ale na nowych zasadach i tylko dla standardowych
   doumentów nie rozksięgowanych w innych okresach, czy dokuntów POP.

-- 930.08b ------------------------------------------------ 14.08.2013 ----
81.Dodano "bezpiecznik" przy stornowaniu dokumentów "złe długi", jakie
   należałoby wystornować w poprzednich okresach. Przypadek możliwy przy
   ręcznym wprowadzeniu terminu zapłaty i daty zapłaty w zamkniętych okresach

-- 930.08c ------------------------------------------------ 20.08.2013 ----
82.Poprawka. Nie można było zamknąć miesiąca jeżeli w konfiguracji dopisy-
   wania dokumentu ustawiono opcję : [x] wyłącz sprawdzanie poprawności

-- 930.08d ------------------------------------------------ 22.08.2013 ----
83.Dodano widoczność datyPOP dla dokumentów ~zakup od małego podatnika~
84.Poprawiono zestawienia "Złe długi" dla programów systemu DOS, ponieważ
   po pytaniu "Czy uwzględnić dokumenty 'Źródłowy do VAT' ?" i wybraniu
   odpowiedzi "nie" pojawiały się losowo inne dokumenty POP lub skreślone.

-- 930.08e ------------------------------------------------ 26.08.2013 ----
85.Podliczane. Jeżeli wystąpiły dokumenty POP to w podliczaniu dodawały się
   do ekraniowej informacji o wysokości odliczenia "złych długów"

-- 930.09 ------------------------------------------------- 17.09.2013 ----
86.Wydruk graficzny rejestrów VAT wg standardu KPR. Zmieniono pozycje na
   wydruku dla dokumentów zaznaczonych (x) bez prawa do odliczenia VAT
87.Wydruk KPR. W przypadku braku dekretów KPR w miesiącu dodano możliwość
   wydrukowania strony z opisem operacji "- brak zdarzeń gospodarczych -"
   / ot takie widzimisie jednego z urzędów skarbowych /
88.Dodano wdrukowywanie w formularze VAT-UE(3)+załączniki/A(3)/B(3)/C(2),
   oraz korektę UEK(3) z drukarni Stralfors z Laskowic druk VI.2013
89.Poprawka - przy ponownym zamykaniu miesiąca, w przypadku jak odliczenia
   wg art.24d były większe od kosztów w miesiącu, losowo tworzył się
   ponownie druk przeksięgowania 13->8 wg art.24d z zerowymi kwotami.

-- 930.09 ------------------------------------------------- 23.09.2013 ----
90.Poprawka wydruku ARK - "Pełen formularz" VAT-EU(3).
   Powtarzało pozycję D.7..12.
91.Poprawka wdrukowania danych w VAT-7(14) i VAT-7K(8).                                        f
   Pole 186 zawsze było zakreślanie "X";

-- 930.09a ------------------------------------------------ 25.09.2013 ----
92.Nowe obowiązujące od 25.09 deklaracje PIT-2(4), PIT-4R(4), PIT-8AR(3),
   PIT-8C(6), PIT-11(20) i PIT-12(6) ustawowo bez możliwości wykorzystania
   starych formularzy, opublikowane w Dz.U. 1054/2013 z 11.09.2013
   Na dzień dzisiejszy nie ma oryginałów do wdrukowywania danych oraz
   system e-Deklaracje nie zdążyły z wydaniem schematów XSD dla plików XML
93.Poprawka eksportu XML dla VAT-8(5). Usunięto nadwymiarowe wypełnianie
   pustych pozycji kwota "0", co sygnalizowało błąd składni.
                                                        --- 05.10.2013 ----
94.PIT-11(20) wydruk graficzny - zamiast adresu podatnika drukował się
   adres płatnika
                                                        --- 07.10.2013 ----
95.Ciągle brak nowych e-Deklaracji (pkt.92). Dodano do programu możliwość
   exportu wg starych schematów.

-- 930.10  ------------------------------------------------ 24.10.2013 ----
96.Dodano eksport XML dla PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20),
   Obowiązują od 24.10.2013 (choć to sprzeczne z Dz.U. 1054/2013)
97.Dodano edycję pól do wydruku graficznego "Zaświadczenie (o zarobkach)"

-- 930.10a ------------------------------------------------ 28.10.2013 ----
98.Poprawka wydruku graficznego niektórych list płac (brak Rz.F_KOSZTY)
99.Możliwość wpisania wcześniejeszej daty kwoty częściowej od ostatniego
   zapisu w ramach jednego miesiąca.

-- 930.10a ------------------------------------------------ 12.11.2013 ----
100.Poprawka wydruków graficznych ZUA, ZZA, ZWUA

-- 930.11  ------------------------------------------------ 20.11.2013 ----
101.Dodano graficzny wydruk skrócony dokumentu ZUS-PEL (Pełnomocnictwo do
    wykonywania czynności prawnych w relacjach z ZUS) dostępny z Danych
    Firmy-> Dane Płatnika ZUS oraz z danych Wspólnika z pozycji ZFA
102.Ulepszono wypełnianie graficznych formularzy rozliczeniowych ZUS
    (przygotowania pod nowe wzorce mające inne ilości pozycji na stronach)
103.Rejestr "Rozliczenie, płat-em nabywca (FW)": dodano znacznik określający
    nabycie jako środek trwały, wartość niematerialną (VAT-7 D2.wiersz 1)
104.Opłata za usługi biura. Dodano zabezpieczenie przed zaksięgowaniem
    dokumenów w zamkniętym okresie księgowym dla biura
105.Dodano informację przy przeglądaniu/wydruku rejestrów VAT w przypadku
    odczytania daty VAT-7 różnej od wybranego miesiąca

-- 930.12  ------------------------------------------------ 02.12.2013 ----
106.ZUS :
    - aktualizacja kodów ubezpieczeń i przerw wg Dz.U.2013.1101
    - dodano wdrukowywanie XY w okreslone tą ustawa formularze rozliczeniowe
    - dodano wydruki graficzne formularzy ROZLICZENIOWYCH wg nowego wzoru
      określonego w http://www.zus.pl/bip/pliki/EWD_WE_WY_2_2_ZAŁACZNIK_5.pdf
107.Poprawka pozycji sumy na ekranie PIT-11(19)
108.Dodano nową wersję PIT-40(19) - wydruk graficzny, XY i tworzenie XML
109.Zestawienia -> Zle Długi : dodano zestawienie i wydruk listy dokumentów
    stora i re-storna wg art.24d stosownie do par. 26a pkt 2i3 oraz 4i5
    rozporzadzenia o prowadzeniu p.k.p. i r. wg Dz.U 2013.551
110.Poprawka opisów w wydruku graficznym KART002.FR3

-- 930.12a ------------------------------------------------ 03.12.2013 ----
110.Poprawka wydruków nowych deklaracji ZUS.
    Przy wyborze "Zawsze nowe" - drukowło dobrze,
    przy wyborze "Nowe RCA" - drukowało w blokach po 6 na 4 możliwe.
111.Tech: string[31]->[80] w adresie formularzy ZUS

-- 930.12a ------------------------------------------------ 16.12.2013 ----
112.XML dla PIT-4R(4) - nowsza schema wzor/2013/11/21/1378

-- 930.12a ------------------------------------------------ 19.12.2013 ----
113.Poprawka wydruku graficznego DRA tabela IV. pozycje D.02, E.02, F.02

-- 930.12b ------------------------------------------------ 21.12.2013 ----
114.Poprawka wydruków RZA4.XY, RCA4.FR4
115.Możliwość wprowadzenia "spłat" częściowych do zwrotów (spłata ujemna)

-- 930.12c ------------------------------------------------ 23.12.2013 ----
116.Poprawka-spłata dokumentu F7-powodowała krytyczne zatrzymanie  programu.

-- 930.12d ------------------------------------------------ 23.12.2013 ----
117.Poprawka 116 była nie udana do końca.

-- 930.12e ------------------------------------------------ 23.12.2013 ----
118.Poprawka 116 cdn.

-- 930.12e --------------------------------------------(4)- 02.01.2014 ----
119.Poprawka wydruku ARK deklaracji VAT-UE(3) (XY i graficznie są poprawne)
    Dotyczy pozycji w bloku E.Świadczenie Usług.
    Pozycja od 7 do 12 drukowały kwoty z pozycji poprzedniej. tj 7->6, 8->7..
120.Poprawka eksportu XML PIT-11(20) od umów zleceń wg praw autorskich
    (program nie wpisywał "0" do pozycji 53 i weryfikacja była negatywna)
    27.12.2013
121.Dodano wdrukowanie w PIT-2(4)   wg wzorca PDF
122.Dodano wdrukowanie w PIT-12(6)  wg wzorca PDF
123.Dodano wdrukowanie w PIT-11(20) Stralfos XI.2013
124.Dodano wdrukowanie w PIT-8C(6)  Stralfos XI.2013
125.Dodano wdrukowanie w PIT-4R(4)  Stralfos XI.2013
126.Dodano wdrukowanie w PIT-8AR(3) Stralfos XI.2013
    30.12.2013
127.Poprawka wydruku graficznego PIT-8AR(3)
    poz. 199 - zamiast kwoty wypełniało się "199]"
    02.01.2014
128.Poprawka wydruków Graficznych ZUS:
    - RCA4 - pozycja IV_06
    - RZA4 - blok III - ta sama osoba we wszystkich pozycjach

-- 930.12f ------------------------------------------------ 07.01.2014 ----
129.Wystawianie rachunków za usługi biura z datą przyszłego roku nie pozwalało
    zapisać (zaksięgować przez F5) w danych biura.
130.Podrasowanie exportu do programu płatnika 9.01.001A: ZUA, ZZA, ZWUA, ZCNA

-- 930.12f ------------------------------------------------ 09.01.2014 ----
131.PIT-11(20) Poprawka exportu XML - błąd budowy uniemożliwiający import pliku
    w przypadku wypełnienia pól 62. i 63. - pozostałe przychody

-- 930.13a ------------------------------------------------ 22.01.2014 ----
132.Zestawienia "Złe długi" - dodano zestawienie zakupionych w roku towarów,
    (wg kolumny kpr=10) jakie zostały wykreślone z kosztów i nie zapłacone
    do dnia 31.12 roku księgowego - celem "ułatwienia" szukania towarów w
    spisie z natury o jakie należy (/można?) zmniejszyć wartość spisu.

-- 930.13b ------------------------------------------------ 22.01.2014 -@--
133.Poprawka:dokument zaksięgowany jako "Rozliczenie płatnikiem nabywca"
    z zaznaczeniem '[x] nabycie zaliczane u podatnika do środków trwałych'
    w wydruku rejestru trafiał do Nabyć Towarów i Usług, zamiast to nabyć
    zamiast Środków Trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
    W deklaracji VAT-7 umiejscawiał się poprawnie.

-- 930.14a ------------------------------------------------ 10.02.2014 ----
134.Z algorytmu pojawiania się komunikatu 'Kwota graniczna odliczenia vat
    wg art 90 pkt 10 ust. 1)' wyłączono stawkę końcowa 100%.
135.Formularze wydruków - dodano możliwośc ustawienia {Ennnn} - dla stringów
    klasy EXEL-csv

-- 930.14b ------------------------------------------------ 20.02.2014 ----
136.(-) Faktury/Rachunki za usługi biura. Jeżeli zaznaczono, że podatnik
    jest małym podatnikiem rozliczającym się metoda kasową, i przy
    wystawieniu faktury nie wprowadzono daty zapłaty, dokument taki księgował
    się w danych biura jako "Oczekujący"
137.Do wyliczenia porporcji sprzedaży vat art.91 - opcjonalnie zapytniem w
    wyliczaniu czy uwzględnic rejestr "Sprzedaż-odwrotne obciążenie (C41)"

--- koniec ---
Plik do pobrania : kpr 2013

Upna początek