kpr 2015 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Historia zmian : kpr 2015

-- 950.01 -------------------------------------------------- 07.01.2015 ------

Aktualizacje na 2015
  I.KSIĘGA
    - (czekamy na planowane (r)ewolucje w PKPiR)
 II.VAT
    1.Dodano algorytm sprawdzający, czy przez ostatnie 9 miesięcy podatnik nie
      wykonywał czynności podlegających opodatkowani. Jeżeli nie to monitowane
      jest to z opisem o konieczności sporządzenia spisu (Art.14 pkt 3 ustawy)
    2.Dodano monit w przypadku wystąpienia sprzedaży zwolnionej z VAT jeżeli
      nie ustawiono informacji o proporcji odliczenia (Art.60 ustawy)
    3.Wydruk rejestrów VAT - dodano możliwość wydrukowania strony tytułowej.
    4.Dodano do wydruków rejestrów grupy zbiorczej Rejestr VAT-nieodliczony
      jaki zawiera tylko te pozycje dokumentów VAT w których nastąpiło
      zmniejszenie odliczenia vat z powodu ograniczenia do kwoty, 50% kwoty
      czy zmniejszenia % ustalonego przy sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej
    - (czekamy na planowane (r)ewolucje w VAT)
III.Zanieczyszczenia
    1.Nowe stawki opłat opublikowane w M.P.2014r.790
 IV.Pracownicy
    1.Do danych pracownika, bloku "Inne dane" dodano informacje potrzebne do
      wypełnienia nowego pit-11 i 40 - dane "nierezydenta"
    2.Nowy PIT-8AR(5) /Dz.U.2014r.1634/  i odpowiednio PID-8A(5)
      - uwaga - inne oznaczenie wypłat jednorazowych w UZ
    3.Nowy PIT-11(22) /Dz.U.2014r.1634/ i PIT-40(21) /Dz.U.2014r.1674/
    4.Wynagrodzenia, formatka "Koszty, zmniejszenie, etat, dni pracy"
      - usunięto automatyczne wypełnianie dni przepracowanych i obowiązku
        pracy jak były "niewypełnione" czyli zerowe
      - dodano funkcję CtrlU - jaka wypełnia wszystkie pozycje kosztów,
        zmniejszeń, etatów, dni w niezamkniętych miesiącach
      - dodano funkcje CtrlD - jaka ustawia tylko "niewypełnione" zerowe dni
        przepracowane, na dni obowiązku pracy w niezamkniętych miesiącach
    5.Umowy Zlecenia: księgowanie-wybór "Refundacja" księgująca wynagrodzenie
      i ewentualnie ZUS do kolumny 15 przypisana została do firmy
    6.Umowy Zlecenia: DRA i RCA/RZA. Dodano opcję ustawianą (domyślnie)
      w menu: System->Konfiguracja programu->Ustawienia deklaracji ZUS
              [x] dla Umów Zleceń generuj RCA/RZA w całym okresie,
      jaka powoduje generowanie 'zerowych' załączników do deklaracji DRA w
      całym okresie obowiązywania umowy z wyjątkiem miesiąca rozliczenia.
  V.ZUS
    1.Nowe kody ubezpieczenia dla członków RN

-- 950.01a --------------------------------------------------- 13.01.2015 ----
1.Poprawka : DRA załącznik RCA - pojawiały się w załączniku osoby w grupy
             Umów Zleceń - wypłat jednorazowych z "zerowymi deklaracjami".

-- 950.01b --------------------------------------------------- 20.01.2015 ----
2.Umowy Zlecenia - zmieniono sposób wyboru zaksięgowania z menu na formatkę,
  na której ustawia się sposób wyboru jednym zapisem czy dwoma, wybiera
  księgowanie "normalne" kol 12/13 czy "fundacyjne kol 15 i po zaksięgowaniu
  wybór jest pamiętany tylko w tej konkretnej umowie.
3.Poprawiono zapamiętywanie wyboru (x) Ewidencji Przychodów przy zakładaniu.

-- 950.01c --------------------------------------------------- 26.01.2015 ----
4.Po opublikowaniu dodano eksport XML dla PIT-11(22) i PIT-8AR(5)
5.Drobne zmiany "mylącego" nazewnictwa pojazdów z ograniczeniem odliczania VAT
6.Dla algorytmu monitowania art.14 pkt 3 ustawy VAT - przyjęto warunek :
  czynność podlegająca opodatkowaniu = (całkowita sprzedaż - zwolniona ) > 0

-- 950.01d --------------------------------------------------- 28.01.2015 ----
7.Poprawiono podgląd wyliczenia odsetek (F9)
8.Poprawiono wydruk rejestru VAT dla nie vatowaca KPR_RV-nie dukowało miesiąca

-- 950.01e --------------------------------------------------- 31.01.2015 ----
9.Aktualizacja opisów wydruku V_ART91 - rozliczenia korekty vat
10.Dodano w konfiguracji możliwość wyłączenia informacji w trakcie dekretacji
   dokumentów o wprowadzaniu korekty z minusem

-- 950.02a --------------------------------------------------- 03.02.2015 ----
11.Poprawka generowania nazwy pliku XML dla DRA - usunięto podwójny przyrostek

-- 950.02b --------------------------------------------------- 07.02.2015 ----
12.Dodano obsługę dziwnych literek : Ü,Ë,Ä,Ö,Ő,Č,Š - opis ich wprowadzenia
   menu wyjście -> Pomoc
13.Wydruk Ewidencji Przychodów w trybie graficznych - zwiększono możliwość
   ustawienia ilości zapisów na stronę do 40-tu.
14.Aby Umowa zlecenie/o dzieło została ujęta w deklaracji DRA w miesiącu
   rozliczenia lub opcjonalnie jako zerowa w całym pozostałym okresie musi
   mieć wprowadzony co najmniej kod ubezpieczenia i ustawione stawki ze
   sposobem finansowania.

-- 950.02c --------------------------------------------------- 17.02.2015 ----
15.Złe długi - Art24 PD - storno dokumentu zapłaconego częściowo.
   Naprawiono pojawiający się losowo na komputerach błąd tego odliczenia,
   charakteryzujący się albo przerwaniem pracy programu, albo odliczeniem
   wystornowania kwoty (netto - spłata brutto) co czasami dawało nielogiczną
   księgowo matematyczną wartość storna na plus zamiast na minus.
   Możliwość pojawienia się błędu od wersji 940.01c#10
16.Usprawniono algorytmy generowania DRA od umów zleceń, listy umów zleceń
   dla dużych ilości umów (np.powyżej 3000 miesięcznie z 5 min. do 15 sek.)
17.Dodano eksport do Exela.XML listy umów zleceń
   (sponsor - Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w PUCKu)

-- 950.02d --------------------------------------------------- 19.02.2015 ----
18.Dodano rok 2012 do przeszukiwania dokumentów niezapłaconych celem
   wykonywania procedury obsługi złych długów - do ustawienia w menu:
     Firma->Dane programowe KPR  : ścieżka dostępu do roku 2012
     Firma->Ustawienia złe długi : od którego roku sprawdzać
19.Poprawka-w rejestrze statystycznym VAT-nieodliczony ujmowane były niektóre
   dokumenty zaznaczone jako rozliczane proporcjonalnie z odliczeniem 100%,
   w których nie występował VAT nieodliczony, i drukowało się "0".
   (błąd obliczeń matematycznych procesora dający wynik ~1*E-17 jaki był
    rozpoznawany jako wartość <>0, co po zaokrągleniu przy wydruku dawało "0")
20.Wydruk listy umów zlecenia
   - grupowanie wg urzędu-zmieniono z porównania nazwy urzędu na rzecz e-kodu
   - dodano opcję wyboru drukowania nazwy urzędu skarbowego przy nazwisku
     zleceniobiorcy.

-- 950.02e --------------------------------------------------- 24.02.2015 ----
21.PIT-8C(7) - XML. Poprawka w bloku E. 31..34. W przypadku Kwoty wypłaconej
   równej Kwocie wolnej nie wypełniało się pole 33.
22.PIT-11(22) - nowy XML wg ePUAP:2015/02/23/2094 - obowiązuje "od zaraz"
23.PIT-11Z(22)- dodano generowanie zbiorczego PIT-11Z wg ePUAP:2015/02/23/2097

-- 950.03  --------------------------------------------------- 02.03.2015 ----
24.DRA - test nadwymiarowości załączników - nie działało od "usprawnienia" #16

-- 950.03a --------------------------------------------------- 05.03.2015 ----
25.Do danych firmy i właściciela dodano opcję "Przelewy ZUS: [x] id2=REGON"
   zaznaczenie którego w przelewach ZUS ustawia drugi identyfikator na REGON,
   a nie PESEL (dotyczy DRA z właściciela i DRA firmy osoby fizycznej)
26.Jeżeli przekonwertowano dane na 2015 rok z zamkniętego miesiąca nie widać na
   wydrukach numeru kolejnego - dodano mechanizm naprawiający.

-- 950.03b --------------------------------------------------- 10.03.2015 ----
27.Poprawka #26 powodowała przerwanie pracy programu przy wydruku czy
   podglądzie danych z zestawienia.

-- 950.03c --------------------------------------------------- 26.03.2015 ----
28.Zmiany w PID-5. Usunięcie "martwego" załącznika PIT-5/A - i połączenie go
   na wydruku z deklaracją podstawową.

-- 950.04 ---------------------------------------------------- 02.04.2015 ----
29.Wydruk Rejestrów VAT z Zestawienia - "Nr Wg KPR" wpisuje teraz numer z
   zatwierdzonego miesiąca a nie koljeny numer pozycji wg zestawienia
30.Pobieranie danych do przelewów podatkowych. Zmieniono pobieranie adresu dla
   osoby fizycznej z adresu do prowadzenia działalności na adres zamieszkania,
   uwzględniając ustawiany wyjątek wymuszenia używania adresu prowadzenia
   działalności
31.Wydruk graficzny ZUS-ZUA (ZUA4.FR3) - pole III.04 (inny numer jak nie ma
   numeru NIP lub PESEL) nie drukowało się
32.ZUS - stawka wypadkowego, od 01.04.2015 - domyślna w wysokości 1,80%

-- 950.04a --------------------------------------------------- 09.04.2015 ----
33.Deklaracja VAT-9M - dodano funkcjonalność F3: wypełnienie pozycji kwot
   wg zapisów księgowych, wg wprowadzonego miesiąca.
                                                            -- 14.04.2015
34.Poprawka eksportu do PDF Świadectwa Pracy i PIT-2 i -12.

-- 950.04b --------------------------------------------------- 23.04.2015 ----
35.Poprawka:jeżeli firma nie jest płatnikiem vat, były tylko dekrety kosztowe,
   wybrano wydruku rejestru sprzedaży z opisem "brak zdarzeń gospodarczych"
   dekret o takiej nazwie zapisywał się w miejsce pierwszego dokumentu.
   (uboczny skutek poprawki #26 KP950.03a)

-- 950.05 ---------------------------------------------------- 05.05.2015 ----
36.Dodano możliwość wstawienia dokumentu księgowego do bufora (Ctrl-Home),
   oraz pobrania z bufora (ctrl-End) tego dokumentu w dopisywaniu, jeżeli
   jest zgodny typ dokumentu pobieranego z wprowadzanym.
37.Poprawki ortograficzne w LP005.ARK, LP006.ARK i LP007.ARK, oraz
   logistyczne nazw eksportu w RV_ZTU.FRD (rejestr zakupów standardu KPR),
   dodanie do wydruku graficznego D_UMOW_KJ.FR3 Umowy o Pracę - edytowalnego
   pola "Data rozpoczęcia pracy".

-- 950.05a --------------------------------------------------- 07.05.2015 ----
38.Naprawiono eksport do EXELa dokumentów do zapłaty (błąd od wersji 950.02c)
   01.06.2015
39.Poprawka wydruków PIT-11(22), nie zaznaczało właściwie pola #10.


-- 950.07 ---------------------------------------------------- 24.07.2015 -@--
40.Nowsze deklaracje VAT-7(15), VAT-7K(9), VAT-7D(6)
   obowiązujące za przychody od 01.07.2015.
   Stosownie do zmian i wymagań nowych deklaracji wprowadzono zmiany przy
   wprowadzaniu do rejestrów :
   - Sprzedaż Odwrotne Obciążenie (a17);wybór poprzedzony zapytaniem o rodzaj:
      "Sprzedaż Obciążenie Odwrotne VAT: Art 17.1"
       ->  poz 7) - sp.towarów [tabela 11] *) -> vat-27 C
       ->  poz 8) - puEGC "emisja gazów"      -> vat-27 D
   - Rozliczenie, płat-em nabywca  (FW);wybór poprzedzony zapytaniem o rodzaj:
      "Nabycia" Obciążenia Odwrotnego VAT: Art 17.1"
       ->  poz 5) - "z Unii"  *)              -> VAT-UE
       ->  poz 7) - z PL towarów [tabela 11]  -> VAT-7)
       ->  poz 8) - usługi "gazów"            -> VAT-7, VAT-8, 9m
   *) jeżeli nie wprowadzono wyboru wcześniejsza wersją programu,
      ta opcja domyślną jest
   W dokumentach już wprowadzonych możliwość zmiany wyboru klawiszem CtrlH

   W rejestrach zbiorczych na potrzeby deklaracji VAT w wydrukach od 07.2015:
   - Rejestr "Dostawa Towarów i Usług"
     - dodano kolumnę Sprzedaż Obciążenie Odwrotne
   - Rejestr "Transakcje Pozostałe"
     - usunięto Sprzedaż Obciążenie Odwrotne
     - rozbito na dwie kolumny "Import Usług"
     - dodano dwie kolumny "nabycia" Sprzedaż, gdzie płatnikiem jest nabywca
       wg art.17.1 obciążenie odwrotne 5 i osobno 7,8
   - Rejestr "Korekta VAT naliczonego" dodano kolumnę
     - korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.1 "złe długi"
       ( co oczywiście skutkuje nie pojawieniem się tych operacji w bloku D.2
         deklaracji VAT-7 oraz rejestrów nabyć, co oczywiście jest wg mnie
         kompletną bzdurą zaburzającą po spłacie narastającą wartość nabytych
         towarów i usług w tym bloku - powinszować "ustawodawcy". Oczywiście
         w wyjaśnieniach do nowych deklaracji ten temat jak zawsze ominięto )

   Deklaracje VAT-7 w programie : na ekranie widok wg nowego "wzoru", wydruki
   oraz eksport XML do 06.2015 wg starego wzoru, od 07.2015 wg nowego.
   Konwersja przeprowadzona przez program automatycznie, przy czym deklaracje
   zatwierdzone od 07.2015 wg starego wzoru zostaną automatycznie odblokowane
   i należy zatwierdzić ponownie - powodem inne sumowanie po polach bloku C.
   i inne pozycje ujmowanie w bloku D.2 oraz nowa pozycja w bloku D.3).

41.Nowa deklaracja VAT-27  obowiązująca za przychody od 01.07.2015.
   - Tworzy się na podstawie dekretów "Sprzedaż Odwrotne Obciążenie (a17)"
   - korekty tworzą się jak wyżej, zaznaczenie [x] zmiana danych zostaje
     zaznaczona w tych pozycjach, których jest nowy numer NIP, lub inna
     kwota transakcji dla tego samego numeru NIP
   - możliwość edycji pozycji (poprawa, dodawanie, usuwanie)
   - wydruk Graficzny, tekstowy - sterownik V27(1)
   - eksport XML do systemu e-Deklaracje
   - opcjonalne monitowanie deklaracji VAT-7 pod kątem wystąpienia VAT-27

42.Nowe deklaracje VAT-8(6) oraz VAT-9M(4) obowiązująca od 01.07.2015.
   - Tworzą się na podstawie dekretów kpr (F3-wg rejestru) f(miesiąca, roku)
   - wydruki: tekstowy i graficzny
   - Eksport XML do systemu e-Deklaracje

-- 950.07 ---------------------------------------------------- 13.08.2015 ----
43.Poprawka wydruku rejestru (x) wg wprowadzania KPR - sprzedaż obciążenie
   odwrotne w wersji ARK i Graficznym - nie drukowało kwoty.

-- 950.08 ---------------------------------------------------- 14.08.2015 ----
44.Ekran edycji deklaracji VAT-7 blok C. "zwizualizowano" osobno dla
   okresu do 06'2015 dla vat-17(14), i od 07'2015 dla VAT-7(15)

-- 950.08a --------------------------------------------------- 17.08.2015 ----
45.Przypadek : dane za sierpień dotyczące zakupów obciążenia odwrotnego
   wprowadzone wersją programu niższą od 07 - domyślne wprowadzają się do
   pozycji "art.17.1 5)-towary od UE" w rejestrze i deklaracji VAT-7
   Od bieżącej wersji na ekranie dla tych dokumentów pojawia się opis
   "nie ustawiono ~(Ctrl-H)~", i należy w przeglądaniu pełnym dokumenty
   te poprawić, przechodząc do edycji dokumentu, i wybierając tryb obciążenia
   klawiszem Ctrl-H na właściwy.

-- 950.08b --------------------------------------------------- 17.08.2015 ----
46.VAT-7 zwrot na rachunek bankowy - w przypadku wystąpienia sprzedaży - teraz
   uwzględniane są również przychody ze sprzedaży "Obciążenie Odwrotne"

-- 950.08c --------------------------------------------------- 20.08.2015 ----
47.VAT-7 zatwierdzanie. Pojawiał się komunikat o potrzebie wygenerowania
   deklaracji VAT-UE zamiast VAT-27
48.Przelewy - tworząc nowy przelew program domyślnie pobiera dane zleceniodawcy
   z ostatniego przelewu. Teraz można to wyłączyć w konfiguracji przelewów
   ( w menu Biuro->Polecenie przelewu-> Ctrl F1).

-- 950.09  --------------------------------------------------- 07.09.2015 --@-
49.Zmiany formatów XML deklaracji opublikowanych na ePUAP:
   vat-27(1)  2015/09/04/2565
   vat-27K(1) 2015/09/04/2566
   vat-7(15)  2015/09/04/2567
50.Poprawka błędu generowania XML dla VAT-27 w przypadku przekroczenia ilości
   pozycji z papierowej deklaracji nie generowało pola sumy pozycji <P_11>

-- 950.10  --------------------------------------------------- 19.10.2015 ----
51.VAT-7: usunięto generowanie załącznika ORD-ZU dla tworzonej nowej deklaracji
   w przypadku, gdy nie zaznaczono, że jest to korekta deklaracji.
52.VAT-7(14) do 06.2015 włącznie - poprawiono system zaokrąglania pola 27. 28.
   (import usług) jakie w nowej deklaracji zostało wyodrębione od pola 29. 30.
   [ różnica polega za zaokrąglaniu różnicy sum osobno i pól osobno ]
53.Dokument nabycia WNT zadekretowany w sposobie odliczenia VAT jako:
   "Podatek VAT-odliczenie: (x) bez prawa do odl."
   Poprawki:
   1) w wydruku "Rejest grupy (x) zbiorcze dla potrzeb deklaracji VAT"
      rejestr "Nabycia Towarów i Usług"
      kolumna (18) "Zakupy zwolnione z VAT i BPdO"
      - pokazywało podwójną wartość brutto dokumentu
   2) nie dodawało podatku VAT nieodliczonego w kosztach księgi.

-- 950.10a --------------------------------------------------- 20.10.2015 ----
54.Poprawka #53 VAT od wszystkich dokumentów "(x) bez prawa do odl." dodawała
   do VAT nieodliczonego - a powinna tylko do dokumentów nie będących
   zapisem kosztym w KPR.
55.PIT-5L - wydruk w trybie "Pełen formularz" DOS - nie drukowało danych kwot
   drugiego źródła.

-- 950.11  --------------------------------------------------- 09.11.2015 ----
56.Usunięto widoczność i edycję nieobsługiwanego od 2014 miesiąca "oczekujące"
57.Przy podliczaniu i zatwierdzaniu deklaracji VAT-7 dodano komunikat
   przy przekroczeniu obrotów 50 000 dla WNT i/lub 250 000 dla WDT
   pojawiający się w przypadku wybrania rozliczania kwartalnego VAT-UE.

-- 950.11a --------------------------------------------------- 16.11.2015 ----
58.Wydruk rejestrów standardu KPR dla pozycji zaznaczonych bez prawa do
   odliczeń (BPdO) VAT - nie pojawiała sie warość całkowita dokumentu.
59.Opłaty za "zanieczyszczenia". Poprawiono pozycję dla
   "Osobowe zarejestrowane do 31.12.92" dla benzyny z błędnej 70,74 na 76,74

-- 950.11b --------------------------------------------------- 23.11.2015 ----
60.Jeszcze jedna walka z wydrukami rejestrów BPdO - errata #58

-- 950.12  --------------------------------------------------- 04.12.2015 ----
61.Zmiany formularzy za 2015 obowiązujące od 01.01.2016:
   wg Dz.U. 1998/2015:
    Nowy PIT-4R(6)
    Nowy PIT-8C(8)
    Nowy PIT-8AR(6)
    Nowy PIT-11(23)
   wg Dz.U. 2001/2015:
    Nowy PIT-40(22) {oraz cały czas brak XML dla PIT-40(21)}
   Wybierane automatycznie przez program od 01.01.2016 f(daty wydruku)

-- 950.12a --------------------------------------------------- 14.12.2015 ----
62. Od aktualizacji #58 umknął import danych

-- 950.12b --------------------------------------------------- 17.12.2015 ----
63. Dodano import danych z archaicznego, utworzonego starą wersją programów
    pliku danych miesiąca "oczekującego", jaki dopisuje dane do miesięcy i lat
    w funkcji ustawionej Daty VAT7 w przypadku 'spłat' takiego dokumentu
    lub pod datą 31.01.bieżącego roku (jako dokumenty właściwie oczekujące).

-- 950.13a --------------------------------------------------- 03.01.2016 ----
64.Dodano schematy XML do deklaracji:
   PIT-8AR(6) wzor/2015/12/21/3014/ ważny od 05.01.2016
   PIT-4R(6)  wzor/2015/12/22/3031/ ważny od 06.01.2016
65.Dodano wydruk z listy pracowników celem określenia  (nie) rezydencji
   na potrzeby deklaracji PIT-11, PIT-40 (pomysłodawca Logos s.c. Gdańsk)
66.Zmiany związane z kompatybilnością z wersją KPR_2016:
   - informacje o nie usunięciu automatów księgowych przy ponownym zamykaniu
   - informator 50+ dla wyliczania chorobowego
   - aktualizacja bazy numerów kont urzędów skarbowych dla KP, PCC i SD
   - zniesienie obowiązku wyjaśnienia ORD-ZU do korekt z wszelkich deklaracji

-- 950.13b --------------------------------------------------- 07.01.2016 ----
66.Poprawka XML PIT-8AR(6) i PIT-4R(6) w przypadku wypełniania przez "spółki".
67.Dodano brakujące XMLe do deklaracji:
   PIT-8C(8)  wzor/2016/01/05/3057/
   PIT-8CZ(8) wzor/2016/01/05/3057/
   PIT-40(22) wzor/2016/01/07/3063/
68.Wydruki listy umów zleceń w trybie graficznym - nie działo ustawienie
   ograniczenia wydruku do ustalonej ilości osób na stronie. Poprawiono.

-- 950.13c --------------------------------------------------- 08.01.2016 ----
69.Wypełnianie PIT-11 i PIT-40. Dla nierezydentów dodano możliwość ustawianą
   w "Konfiguracji programu -> ustawienia deklaracji PIT",
    "W deklaracjach PIT-11, PIT-40 dla NIEREZYDENTÓW:
       [ ] w adres zamieszkania wprowadź dane z adresu zameldowania"
   zaznaczenie której powoduje wypełnienie adresu zamieszkania odpowiednio
   danymi z adresu zameldowania.
70.Zmiana algorytmu wypełniania na wydrukach i w plikach XML pola adresowego
   "Kod" - jeżeli jest wypełnione pole zagranicznego numeru kodu "KK-kPost"
   (czyli Kod Kraju i kod numeru adresu w tym kraju) i wypełniony jest numer
   po dwóch literach symbolu kraju np: "GB1234567" to w pole "kod" adresowy
   zostanie wpisana wartość "1234567", a do kodu kraju wartość "GB".
   Natomiast jeżeli w pole "KK-kPost" zostanie puste, lub wpiszemy tylko
   litery symbolu kraju, w pole kod adresowy zostanie  wprowadzona wartość z
   'normalnego' pola "kod".
   Natomiast "kod kraju" dla plików XML - jeżeli KK-kPost nie jest wypełnione
   to kodem kraju jest 'PL', w pozostałych przypadkach wpisany "kk".

--  950.13c -------------------------------------------------- 11.01.2016 -@--
71.Dodano brakujący XMLe do deklaracji:
   PIT-11(23) wzor/2016/01/11/3066/

--  950.13d -------------------------------------------------- 13.01.2016 ----
71.Dodano ostatnie brakujący XMLe do zbiorczych deklaracji:
   PIT-11Z(23) wzor/2016/01/12/3067/
   PIT-40Z(22) wzor/2016/01/13/3087/

--  950.13e -------------------------------------------------- 14.01.2016 ----
72.Zmiany wzoru XML do deklaracji
   PIT-40Z(22) wzor/2016/01/14/3094/
   -- 15-01-2016
73.Dodano wdrukowanie w formularz PIT-11(23) z drukarni Samin/Druk XII.2015

--  950.13f -------------------------------------------------- 17.01.2016 ----
74.Roczny RMUA - data wydrukowania
   było - ARK : data ostatniego RMUA miesięcznego
          FR4 : data pierwszego RMUA miesięcznego
   jest - ogólna data wydruków
   Umieszczon ona stronie http://www.bcsopot.com.pl/kp950.php#Exe
   program do generowanie rocznego zbiorczego dokumenty RMUA z wystawionych
   dokumentów rozliczeniownych DRA z załącznikami.
75.Poprawiono księgowanie dokumentów za usługi biura dla podatników będących
   małymi podatnikami, gdy data zapłaty za fakturę jest w innym miesiącu niż
   data wystawienia (podział dokumentu na dwa KPR - pod datą wystawienia,
   i część VAT pod datą zapłaty)
76.Dodano informację o nie rozliczaniu złych długów Art.24d od 2016 roku.
   -- 18-01-2016
77.Dodano wdrukowanie w formulare PIT-4R(6), PIT-8C(8), PIT-8AR(6)
   z drukarni Samin/Druk XII.2015

--  950.13g -------------------------------------------------- 21.01.2016 ----
78.Poprawa eksportu PIT-11(23) i PIT-8C(6) do XML.
   Jeżeli wcześniej był drukowany załącznik korekty ORD-ZU, to dołączał się on
   także jako pusty do eksportowanych dokumentów u pozostałych osób.
   Na niektórych komputerach błąd generował się niezależnie (?)

--  950.13h -------------------------------------------------- 22.01.2016 ----
79.Plik danych wystawionych odsetek nie był kompatybilny z poprzednią wersją,
   ze względu na poprzednie zapisy - przywrócono poprzednią wersję rekordu.
   ( błąd od wersji 13a )

--  950.13i -------------------------------------------------- 25.01.2016 -@--
80.Dodano deklarację IFT-1R(13), generowaną z wypłat zryczałtowanych w których
   (za pomocą klawisza Alt-I) ustawiono odpowiednią pozycję wiersza do ujęcia
   w bloku D. deklaracji.
   Należy pamiętać o ustawieniu danych nierezydenta i zagranicznego adresu
   zamieszkania (lub zameldowania #69) w danych osobowych odbiorcy należności.
   Wywołanie formatki z listy umów/wypłat - klawiszem Alt-I; tam gdzie PIT-11.
   Dostępny jest eksport danych do pliku XML i Wydruk graficzny deklaracji.
   Opcja dostępna w wersji programu kompilatora (x86).

--  950.13j -------------------------------------------------- 27.01.2016 ----
81.Zmiana algorytmu zapisywania informacji o zaksięgowaniu Umowy Zlecenia.
82.IFT-1R
   Pobieranie danych z Umów Zryczałtowanych do IFT-1R poprzedzone zapytaniem,
   czy zbierać tylko umowy z ustawionym wierszem IFT-1R D.nn czy również umowy
   z okreslonym źródłem przychodu [6] - Należności osób zagranicznych(Art 29)
   domyśle wówczas stawianych do wiersza D.10
   W eksportu danych do XML usunięto nieobowiązkowe pola adresu płatnika
   Dla przypomnienia: budowę XML opublikowano 20.01.2016 z dopiskiem :
   "-Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch
    tygodni od daty opublikowania." a więc chyba 03.02.2016 ?
83.PIT-11(23) XML - w przypadku osoby będącej nierezydentem, nie posiadającej
   numeru NIP program wstawi automatycznie numer 999-999-99-99 wg zaleceń MF.

--  950.14a -------------------------------------------------- 04.02.2016 ----
84.Operator "Terminal" - zmniejszenie poziomu dostępu do * = 0
85.Dodano wdrukowanie w PIT-40(22) drukarni Samin/Druk XII.2015
86.Umowy zlecenia - kwotę pobranego podatku nie zaokrągla się dla przychodów
   zryczałtowanych typu '7' i '8' - ogólnie kwoty odsetek, oraz dla
   zadekretowania przychodu dla IFT-1R D.3.
87.IFT-1R(13)
   - poprawiono wypełnianie danych pobranego podatku: pobieramy zaokrąglony.
   - poprawiono wydruk ITF-1R(13) - nie drukoway się dane w polu B 9.

-- 950.14b ------------------------------------------------- 16.02.2016 ------
88.Nowy rejestr grupy deklaracji VAT-7 Nabycia 'NA7'.
   Stosownie do kilku ostatnich interetacji MF odnoście wypełniania pól
   D.41 i D.43 deklaracji VAT-7(15) oraz odpowiednio i 7K(9) 7F(6).
   Nowy rejest wybierany jest zamiast starego jeżeli zaznaczona jest
   w ustawienia w "Stałych podatkowych", grupy "Stałe VAT", pozycja
   "VAT-7(15),7K(9)/7D(6) poz.D.41 i 43
    [x] ujmuj w takiej kwocie, w jakiej przysługuje odliczenie"
   jaka w rok 2015 przez program domyślnie jest wyłączona.
   Wybór rejestru nie zmienia systemu obliczeń i wypełnienia VAT-7.

--- koniec -------------------------------------------------------------------
Plik do pobrania : kpr 2015

Upna początek