kpr 2016 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Historia zmian : kpr 2016

-- 960.01 -------------------------------------------------- 11.01.2016 ------
Aktualizacje na 2016
 I.KSIĘGA
  1.Złe długi:
    Wykluczono ujmowanie w złych długach dokumentów kosztowych za lata
    księgowe od 2016 roku. Pozostaje natomiast rozliczanie wystornowanych
    dokumentów zaksięgowanych w latach ubiegłych. Dz.U. 1197/2015
  2.Ponowne zamykanie miesiąca - program sprawdza występowanie wcześniejszych
    zapisów automatycznych dekretów: amortyzacji, vat nieodliczonego zakupu i
    vat nieodliczonego od środków trwałych, z podaniem zaksięgowanych wartości.
 II.DEKLARACJE
  1.Zniesiono obowiązek sporządzania załącznika ORD-ZU przy składaniu
    korekt deklaracji, teraz można - ale nie trzeba.
    Stosowne zmiany przy edycji wszystkich deklaracji, wydruków i e-XML.
    (Dz.U.1649/2015)
 III.VAT
  1.Nowsze deklaracje VAT
    VAT-7(16)  Dz.U.2230/2015
         (dodano "17. Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej
          na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust.6")
    VAT-7K(10) jw
    VAT-7D(7)  jw
    VAT-8(7)   Dz.U.2230/2015
    VAT-9M(5)  jw
    VAT-10(5)  Dz.U.2244/2015
    VAT-11(5)  jw
    VAT-12(3)  Dz.U.2258/2015

 IV.Zanieczyszczenia
  1.Stawki opłat wg w Dz.U 1875/2015

 V.Pracownicy
  1.Nowe PIT-11(23), PIT-8C(8), PIT-40(22)
  2.Nowe PIT-4R(6) i PIT-8AR(6)
  3.Nowe wskaźniki :
    Minimalna - Dz.U. 1385/2015
  4.Nowszy wydruk graficzny Umowy O pracę - wzór wg Dz.U. 2005/2015
  5.Do kalkulatora chorobowego dodano poprzedzającą informację czy
    osoba jest 50+ (14 dni zwolnienia finansuje pracodawca) czy
    młodszą (33 dni zwolnienia finansuje pracodawca) oraz podawana
    jest łączna ilość dni chorobowego w roku do miesiąca
    poprzedzającego wg kodu świadczenia 331
  6.Dodano wydruk Listy pracowników na cel zdeklarowania się pracownika
    jako rezydenta lub nierezydenta (dla PIT-11, PIT-40).
  7.Dodano możliwość zdefiniowania dodatkowych własnych wydruków z listy
    pracowników - opis w #bin960\kpr_dll.txt

 VI.ZUS
  1.Importy do wersji Programu Płatnika 10.
  2.Kilka nowych kodów na liście ubezpieczeń
  3.Zmiany w deklaracji DRA - odblokowane ponownie pole blok.V pkt 04.
    "wypłacone świadczenia finansowane z budżetu / FUS"

 VII.Biuro
  1.Nowe zmniejszenia (o 50%) za samo-korektę i zwiększenia karne (do 150%)
    odsetek za zaległości podatkowe wykazane w okresie kontroli, jak i
    pozostawienie zmniejszenia (75% za byłe zaległości). Dz.U. 1649/2015
    art.1 pkt 48) {zmiany w Ordynacji podatkowej art.56a-d}
  2.Baza urzędów skarbowych. Nowe numery kont bankowych w urzędach na KP,
    PCC, SD wg Obwieszczenia Ministra Finansów z 07.12.2015 opublikowanego
    w Dz.Urz.MF 86/2015

 VIII.Program.
   Dodano nowe zaawansowane parametry uruchomienia programu:
   1. /kprspis:{plik.rek} - przywołanie do obsługi programu innego pliku
     z listą dostępnych firm np. /kprspis:ANNA.REK, w którym administrator
     może dodać poleceniem CtrlD te firmy, jakie uzna za stosowne.
   2. /biuro:{plik.rek} - przywołanie do wystawiania faktur przez biuro
     innego pliku z danymi biura (inna nazwa, numery, ścieżki księgowania)
     np. /biuro:BIURO2.REK

-- 960.01a ------------------------------------------------- 17.01.2016 ------
1. Wyłączono pokazywanie się ekranu rozliczania złych długów VAT w miesiącach
   nie będących końcami kwartału dla firma rozliczających wg VAT-7K i VAT-7D.
2. Poprawiono księgowanie dokumentów za usługi biura dla podatników będących
   małymi podatnikami, gdy data zapłaty za fakturę jest w innym miesiącu niż
   data wystawienia (podział dokumentu na dwa KPR - pod datą wystawienia,
   i część VAT pod datą zapłaty)

-- 960.01b ------------------------------------------------- 19.01.2016 ------
3. Uzupełniono wdrukowanie (XY) w deklaracje:
   PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-8C(8), PIT-11(23) wg formularzy z urzędów
   skarbowych wydrukowanych w drukarni Samin/Druk sp.zoo XII.2015
4. Uzupełniono eksport do plików XML, oraz wdrukowanie (XY) we wzorcowe
   formularze PDF ze strony MF. http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/formularze
   dla VAT-7(16), -7K(10), -7D(7), -8(7), -9M(5), -10(5), -11(5) i -12(3)
   ( XML do zastosowania po dwóch tygodniach od dnia opublikowania 18.01.2016 )

-- 960.01c ------------------------------------------------- 20.01.2016 ------
5. Uzupełniono ostatnią stałą podatkową-minimalna podstawa na ZUS właściciela

-- 960.01d ------------------------------------------------- 21.01.2016 ------
6. Poprawa eksportu PIT-11(23) i PIT-8C(6) do XML.
   Jeżeli wcześniej był drukowany załącznik korekty ORD-ZU, to dołączał się on
   także jako pusty do eksportowanych dokumentów u pozostałych osób.

-- 960.01e ------------------------------------------------- 22.01.2016 ------
7. Plik danych wystawionych odsetek nie był kompatybilny z poprzednią wersją.

-- 960.01f ------------------------------------------------- 27.01.2016 ------
8. Zmiana algorytmu zapisywania informacji o zaksięgowaniu Umowy Zlecenia.
   Zdarzało się, że po zaksięgowaniu nie ustawiał się znacznik zaksięgowania.
9. Funkcje globalne z "Wyboru księgi firmy" - dodano ustawienie za jakie lata
   rozliczane będą złe długi i dokonywane spłaty zobowiązań.
10.Dodano informację IFT-1R(13) z ryczałtowych umów zlecenia.

-- 960.02  ------------------------------------------------- 02.02.2016 ------
11.Umknęła tabela opłat za zanieczyszczenia, odnaleziono.
12.Operator "Terminal" - zmniejszenie poziomu dostępu do * = 0
13.Zmiana algorytmów blokady dostępu do opłat za usługi biura, by można było
   z kliku stanowisk zajrzeć jednocześnie.

-- 960.02a ------------------------------------------------- 04.02.2016 ------
14.Operator "Terminal" - zmniejszenie poziomu dostępu do * = 0
15.Dodano wdrukowanie w PIT-40(22) drukarni Samin/Druk XII.2015
16.Umowy zlecenia - kwotę pobranego podatku nie zaokrągla się dla przychodów
   zryczałtowanych typu '7' i '8' - ogólnie kwoty odsetek,
   oraz dla zadekretowania przychodu dla IFT-1R D.3.
17.IFT-1R(13)
   - poprawiono wypełnianie danych pobranego podatku: pobieramy zaokrąglony.
   - poprawiono wydruk ITF-1R(13) - nie drukowały się dane w polu B 9.

-- 960.02b ------------------------------------------------- 16.02.2016 ------
18.Nowy rejestr grupy deklaracji VAT-7 - Nabycia (NA7).
   Stosownie do kilku ostatnich interpretacji MF odnośnie wypełniania pól
   D.42 i D.44 deklaracji VAT-7(16) oraz odpowiednio i 7K(10) 7D(7).
   Nowy rejestr wybierany jest zamiast starego jeżeli zaznaczona jest
   w ustawieniach "Stałych podatkowych", grupy "Stałe VAT", pozycja
   "VAT-7(16),7K(10)/7D(7) poz.D.42 i 44
    [x] ujmuj w takiej kwocie, w jakiej przysługuje odliczenie",
   jaka w rok 2016 przez program jest ustawiana domyślnie.
   Wybór rejestru nie zmienia systemu obliczeń i wypełnienia VAT-7.

-- 960.04  ------------------------------------------------- 04.04.2016 ------
19.Poprawka wydruku graficznego rejestru "VAT-nieodliczony"
20.Lista umów zleceń - zmiana algorytmu sortowania
21.Do algorytmu identyfikowania Umowy Zlecenie jak załącznik RCA do DRA
   dodano również FP<>0 lub FGŚP<>0 (nie tylko ustawiony sposób finansowania)
22.Z algorytmu sprawdzania powtórzeń dokumentów księgowych wyłączono dokumenty
   z wpisaną w pole numer wartością '-', (dokładnie to sprawdzane są tylko
   dokumenty u których występuje co najmniej jeden ze znaków:0-9,A-Z,# i /
23.ZUS: Zmiana plików eksportu do Programu Płatnika 10.0.0.001 (88) od 02.04
   na wersję XML (KEDU 4_3), zmiana nagłówka wszystkich plików i zmiany w DRA.

-- 960.04a ------------------------------------------------- 18.04.2016 ------
24.Dz.U. 2016/467 z 07.04.2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie
   prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
   - dodano kolumnę 16 w tym
     - 'opis' - współdzielony z pozycji 'opis zdarzenia' znakiem '|', np.
       "wykonanie soczewki|projekt solar"
     - 'wartość' - kwota wg opisu z objaśnień "jest przeznaczona do wpisywania
        kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e
        ustawy o podatku dochodowym. W kolumnie tej należy wpisać wszystkie
        koszty działalności badawczo-rozwojowej, niezależnie od tego, jaka ich
        część będzie odliczona od podstawy opodatkowania."
     Cała ta operacja jest dla mnie kompletną bzdurą, gdyż nie uwzględnia w
     żadnym wypadku limitu rozliczenia rocznego. Dodatkowo, w związku z tym,
     iż jest to kolumna czysto "statystyczna" nie jest uwzględniania w
     wyliczeniu dochodu z KPR jak i nie może uczestniczyć w sumowaniu wartości
     brutto dokumentu jako "część" w kwocie. Tak więc księgując taki koszt,
     należy najpierw wprowadzić go do "normalnej kolumny kosztowej" np. kol 12
     wynagrodzenia i potem ponownie (ciekawe z jakim opisem?) w kolumnie 16.
  - zmian wydruku księgi - dodano dwie kolumny 16-opis i 16-kwota (wg wzoru
    tej samej szerokości), zmniejszając niestety szerokości pozostałych kolumn
    Ustawodawca łaskawie dał możliwość wydruku w 2016 wg starego wzoru księgi
    dla tych podatników, którzy rozpoczęli księgowania przed dniem 09.04.2016,
    który to wybór jest do ustawienia w konfiguracji ustawienia księgi.
    [Wybór ustawiony domyślnie jest 'starą wersję' dla firm już prowadzonych
     i 'nową' dla firm zakładanych]
  - zmiany wydruku sum miesięcznych i zestawienia rocznego
25.Umowy Zlecenia: umowa aktywizacyjna-ustawiane domyślne dla ZUS f(KodUb):
   0430 - EM(ub/pł); RE(ub/pł); CH(ub); WY(pł); NFZ(ub); FP[ ]; FGSP[ ]
   0431 - EM(budż.); RE(budż.); CH(ub); WY(bu); NFZ(bu); FP[ ]; FGSP[ ]

-- 960.05 ------------------------------------------------- 08.05.2016 ------
   Poprawka wersji .05 z 08.05.2016 (nie działało DRA z właściciela)
26.Umowy zlecenia: dodano pozycje '[x] płatne przelewem' oraz 'dnia'
   celem ułatwienia dokumentacji zapłaty i sporządzania zbiorczego eliksiru.
   Dodano pozycję 'potrącenie', o kwotę którego zmniejszane jest 'Do wypłaty'
   np. przy potrąceniach komorniczych, czy wydaniu zaliczek.
   Stosownie do tego - zmiany w standardowym wydruku rachunku za wykonanie.
27.Funkcje specjalne z listy pracowników (uruchomienie F9)
   dodano 'Eliksir bankowy za umowy zlecenia'
28.Dodano eksport listy wypłat 'bezosobówki' do pliku XML
Sponsor zmian - Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z PUCKa

-- 960.05a ------------------------------------------------ 18.05.2016 ------
29.Poprawka wersji 960.05 - nie działało tworzenie DRA z właściciela

-- 960.06  ------------------------------------------------ 14.06.2016 ------
30.Dodano TESTOWO procedury generujące Jednorodne Pliki Kontrolne JPK
   dla VAT, PKPiR, EWP wg struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg
   podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a ő 2 ustawy
   z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 61)
   jakie będę obowiązywały średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa w przyszłych
   latach a może i wcześniej.
31.Poprawka inicjacji rozliczenia dekretu Vat-Marża dla stawki 8% - wyliczony
   VAT podstawiało do pozycji 23% zamiast 8%.
   Dodano również wybór rodzaju marży, jaki jest zaznaczany w VAT-7.
32.Dla podatnika VAT biernego (VAT-8) wydruk rejestrów poprzedzony zapytaniem
   czy drukować rejestry czy ewidencję sprzedaży podatnika zwolnionego z VAT.
33.Poprawka wydruku księgi nowego wzoru dla wydruku tekstowego na A3
   dla pola OPIS

-- 960.07  ------------------------------------------------ 06.07.2016 ------
34.Poprawka do VAT-7. Transakcje WNT i obciążenie odwrotne. Dotyczyło
   dokumentów ze stawą 0% i ZW. Jeżeli w konfiguracji stałych podatkowych
   pozycji VAT ustawiono by do VAT-7 do działu D wchodziły kwoty w takiej
   wysokości w jakiej proporcji przysługuje odliczenie, to kwoty netto
   0% i ZW nie pojawiały się w dziale C.
   Nie miało to wpływu na wysokość wyliczonej kwoty należnej podatku.

-- 960.07a ------------------------------------------------ 12.07.2016 ------
35.Poprawka wyliczania podatku od wypłat na PIT-8A od przychodów
   "pieniężnych" pozycji [7] i [8]. Niezaokrąglony podatek był
   wyliczany od zaokrąglonej do złotówki podstawy, a nie powinien.

-- 960.09a ------------------------------------------------ 06.09.2016 ------
36.Wydruki formularzy Umów Zleceń, Rachunków, dla umów nie podlegających
   ubezpieczeniu ZUS, nie zawierają opisu "potrącenia na ZUS"
37.Dodano obsługę i wydruki ARK i graficzne, oraz eksport do XML deklaracji
   VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8) opublikowanych w Dz.U. 1136/2016, tj.
   dodano pozycje: C.19 i D.4 50. dlatego potrzebna jest konwersja danych
   z pliku 2016v7.13 do 2016v7.13 jako dokonuje się automatycznie.
   Stosownie do tego zmieniono również od okresu 08.2016 rejestr [VD5]
   "EWIDENCJA KOREKT PODATKU NALICZONEGO" dodając kolumnę D.3 50 (wg VAT-7),
   oraz wydruki rejestrów kosztów nie będą zawierać pozycji re-storma (89b4)

-- 960.09b ------------------------------------------------ 07.09.2016 ------
38.Poprawka kompilacji 960.09a - skompilował się stary wzór księgi.

-- 960.09c ------------------------------------------------ 07.09.2016 ------
39.Poprawka: nie przenosiło wszystkich danych z podliczeń do nowej deklaracji
   VAT-7 co objawiało się m.i. brakiem VAT-nieodliczonego.
40.Nie dodano do instalatora XML do nowych deklaracji VAT-7

-- 960.09c ------------------------------------------------ 03.10.2016 ------
41.Modernizacja wydruków umów zleceń/o dzieło:
   zawarcia umowy - opis odliczeń ZUS,
   listy umów - dodano pozycję "potrącenia"
42.JPK-VAT, dodano "programowe" wypełnienie pola dla pozycji korekt
   rozliczenia vat.

-- 960.10a ------------------------------------------------ 25.10.2016 ------
43.Poprawka eksportu XML dla deklaracji VAT-7D(8),
   oraz poprawka wyświetlania na ekranie numeru deklaracji.

-- 960.10b ------------------------------------------------ 26.10.2016 ------
44.Dodano bezpiecznik do (nie)rozliczania dokumentów POP, nie mających
   ustawionej daty OstTerPOP.
45.Umowy zlecenia/o dzieło: przy wyświetleniu listy umów przypadających
   na pracownika monitowane jest przekroczenie kwoty kosztów uzyskania dla
   umów z 50% kosztami uzyskania tj.połowy pierwszego progu podatkowego.
   Wywołanie na żądanie - klawiszem Alt-U.
   Przy tworzeniu takich nowych umów przy automatycznym wyliczeniu kosztów
   monitowane jest to również, jako suma pozycji z umów do daty rozliczenia.

-- 960.11  ------------------------------------------------ 25.11.2016 ------
46.Naprawienie błędu odblokowania deklaracji VAT-7 za ostatni miesiąc roku
   lub ostatni kwartał roku - doprowadzające do wyłączenia programu przy
   próbie uruchomienia deklaracji VAT-7 po tej operacji.

-- 960.11a ------------------------------------------------ 26.11.2016 ------
47.Z PIT-8AR nie można było wygenerować XMLa (błąd od wersji 960.05 #28.)

-- 960.12 ------------------------------------------------- 09.12.2016 ------
48.Dodano (zaległe) deklaracje VAT-8(8) i VAT-9M(6), wydruk i  XML

-- 960.13 ------------------------------------------------- 18.01.2017 ------
49.PIT-4R(6) XML - blok C.1 "Liczba podatników" - w przypadku braku pdatników
   wpisywało się zero, co nie było błędem ale nie ładnie wyglądało a teraz
   pole zostaje puste.
                                                         -- 25.01.2017 ------
50.Poprawka XML dla VAT-7D(8)

-- 960.14 ------------------------------------------------- 10.02.2017 ------
51.PIT-4R i PIT-8AR zaznaczone jako korekta, zawsze załączały ORD-ZU(1),
   teraz tylko jak będzie w nich treść (wpisana od pierwszej linii)

-- 960.19a ------------------------------------------------- 27.05.2019 -----
52.JPK_PKPIR. Blok <PKPIRInfo>, pozycja <P_3> "Razem koszty uzyskania
   przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów"
   nie ujmowała (mimo zaznaczenia w menu Firma - spisy z natury)
   różnicy remanentowej.

--- koniec -------------------------------------------------------------------
Plik do pobrania : kpr 2016

Upna początek